>> เที่ยวหลีเป๊ะ สบายกระเป๋า <<

Travel To Lipe With Ease.

แพ็คเกจเที่ยวหลีเป๊ะแบบสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 1,990 บาท สำหรับสองวันหนึ่งคืนกับห้องพักแบบ Superior ราคาสำหรับจองในงาน สามารถใช้สิทธิ 1 ปี

An affordable Lipe travel package starting at only 1,990 baht for two days and one night in a Superior room. Price for booking at the event. Can use rights for 1 year

>> Booking Conditions <<

 • Package รวมห้องพัก+อาหารเช้า+มินิบาร์
 • Package includes room + breakfast + minibar
 • บริการรถตู้รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่/ที่พักในเมืองหาดใหญ่
 • Van service for pick-up and drop-off Hat Yai Airport/accommodation in Hat Yai city
 • สปีดโบ๊ทหรือไฮสปีดเฟอร์รี่ ไป-กลับ
 • Speedboat or high-speed ferry roundtrip
 • โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 2 ท่าน เป็นต้นไป
 • Promotion starts from 2 people onwards.
 • เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ลด 50% จากโปรโมชั่น
 • Children under 10 years receive 50% off promotion.
 • เด็กอายุ1-3 ปี ฟรี(รถ-เรือ ให้เด็กนั่งตัก,ไม่รวมอาหารหากต้องการกรุณาแจ้งล่วงหน้า ราคา300บาท/มื้อ
 • Children 1-3 years old free (car-boat, children will sit on your lap, food not included. If needed, please inform in advance. Price 300 baht / meal
 • ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆระหว่างเดินทาง
 • This price does not include various fees during travel.
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมไกด์ ถ้าตองการไกด์ส่วนตัว ชำระเพิ่ม 2,500 บาทสำหรับ 3 วัน 2 คืน และ3,500 บาท สำหรับ 4 วัน 3 คืน
 • This price does not include the guide. If you want a private guide, pay an additional 2,500 baht for 3 days 2 nights and 3,500 baht for 4 days 3 nights.>> โปรแกรม 2 วัน 1 คืน <<

Program 2 Days 1 Night

วันแรก : First Day

 • 08.30 น. รับท่านจากสนามบิน/สถานีรถไฟ/ตัวเมืองหาดใหญ่ ด้วยรถที่แสนสะดวกสบาย
 • 8:30 a.m. Pick up from the airport/train station/Hat Yai city. With a comfortable car.
 • 10:30 น. ถึงท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
 • 10.30 a.m. Arrive at Pak Bara Pier, Langu District, Satun Province
 • 12.00 น. ลงเรือสปีดโบ๊ทหรือเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
 • 12.00  board the speedboat or ferry. Travel to Koh Lipe
 • 13.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ เข้าสู่ที่พัก Kathaleebeachresort พักผ่อนตามอัธยาสัย
 • 1:30 p.m. arrive at Koh Lipe. Enter the accommodation Kathaleebeachresort Rest at your leisure.
 • 14:30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะต่างๆ ชมความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์
 • 2:30 p.m. Departure for the various islands. See the amazing beauty of nature
  ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะยาง - เกาะอาดัง
  Jabang River - Koh Hin Ngam - Koh Yang - Koh Adang
  ฟรี Mask + Snoorkel + Fins + Life Jecket + Water + Fruit
 • 18.30 น. กลับถึงที่พัก
 • 6:30 p.m. return to accommodation
 • 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาสัย (ชมวิถีชาวบ้าน ถนนคนเดิน)
 • 7:00 p.m., eat dinner. Rest at your leisure. (Watch the way of the villagers Walking street)

วันที่สอง : Second Day

 • 07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 7:00 a.m. - 10:00 a.m. eat breakfast
 • 11.00 น. เช็คเอ้าท์
 • 11.00 a.m. Check out
 • เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
 • Have a safe trip home>> โปรแกรม 3 วัน 2 คืน <<

Program 3 Days 2 Night

วันแรก : First Day

 • 08.30 น. รับท่านจากสนามบิน/สถานีรถไฟ/ตัวเมืองหาดใหญ่ ด้วยรถที่แสนสะดวกสบาย
 • 8:30 a.m. Pick up from the airport/train station/Hat Yai city. With a comfortable car.
 • 10.30 น. ถึงท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
 • 10.30 a.m. Arrive at Pak Bara Pier, Langu District, Satun Province
 • 12.00 น. ลงเรือสปีดโบ๊ทหรือเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
 • 12.00  board the speedboat or ferry. Travel to Koh Lipe
 • 13.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ เข้าสู่ที่พัก Kathaleebeachresort พักผ่อนตามอัธยาสัย
 • 1:30 p.m. arrive at Koh Lipe. Enter the accommodation Kathaleebeachresort Rest at your leisure.
 • 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาสัย (ชมวิถีชาวบ้าน ถนนคนเดิน)
 • 7:00 p.m., eat dinner. Rest at your leisure. (Watch the way of the villagers Walking street)

วันที่สอง : Second Day

 • 07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 7:00 a.m. - 10:00 a.m. eat breakfast
 • 09.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะต่างๆ ชมความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์
 • 9:30 a.m. Departure towards the various islands. See the amazing beauty of nature
  ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะราวี เกาะอาดัง เกาะยาง
  Jabang River Rong - Hin Ngam Island - Rawi Island - Adang Island - Yang Island
  ฟรี Mask + Snoorkel + Fins + Life Jecket + Water + Fruit
 • 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
 • 12.00 eat lunch
 • 16.00 น. ถึงที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัทธยาสัย
 • 16.00 Arrive at the resort. Rest at your leisure.
 • 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น พกผ่อนตามอัทธยาสัย
 • 7:00 p.m., eat dinner. Rest at your leisure.

วันที่สาม : Third Day

 • 07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 7:00 a.m. - 10:00 a.m. eat breakfast
 • 11.00 น. เช็คเอ้าท์
 • 11.00 a.m. Check out
 • เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
 • Have a safe trip home>> โปรแกรม 4 วัน 3 คืน <<

Program 4 Days 3 Night

วันแรก : First Day

 • 08.30 น. รับท่านจากสนามบิน/สถานีรถไฟ/ตัวเมืองหาดใหญ่ ด้วยรถที่แสนสะดวกสบาย
 • 8:30 a.m. Pick up from the airport/train station/Hat Yai city. With a comfortable car.
 • 10.30 น. ถึงท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
 • 10.30 a.m. Arrive at Pak Bara Pier, Langu District, Satun Province
 • 12.00 น. ลงเรือสปีดโบ๊ทหรือเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
 • 12.00  board the speedboat or ferry. Travel to Koh Lipe
 • 13.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ เข้าสู่ที่พัก Kathaleebeachresort พักผ่อนตามอัธยาสัย
 • 1:30 p.m. arrive at Koh Lipe. Enter the accommodation Kathaleebeachresort Rest at your leisure.
 • 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาสัย (ชมวิถีชาวบ้าน ถนนคนเดิน)
 • 7:00 p.m., eat dinner. Rest at your leisure. (Watch the way of the villagers Walking street)

วันที่สอง : Second Day

 • 07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 7:00 a.m. - 10:00 a.m. eat breakfast
 • 09.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะต่างๆ ชมความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์
 • 9:30 a.m. Departure towards the various islands. See the amazing beauty of nature
  ร่องน้ำจาบัง + เกาะหินงาม + เกาะราวี + เกาะอาดัง + เกาะยาง + เกาะหินงาม
  Jabang River + Koh Hin Ngam + Koh Rawi + Koh Adang + Koh Yang + Koh Hin Ngam
  ฟรี Mask + Snoorkel + Fins + Life Jecket + Water + Fruit
 • 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
 • 12.00  eat lunch
 • 16.00 น. ถึงที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัทธยาสัย
 • 4:00 p.m., Arrive at the resort. Rest at your leisure.
 • 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น พกผ่อนตามอัทธยาสัย
 • 7:00 p.m., eat dinner. Rest at your leisure.

วันที่สาม : Third Day

 • 07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 7:00 a.m. - 10:00 a.m. eat breakfast
 • 09.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะต่างๆ ชมความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์
 • 9:30 a.m. Departure towards the various islands. See the amazing beauty of nature
  เกาะลอกรอย + เกาะดง + เกาะผึ้ง + เกาะBULU + เกาะหินงาม
  Koh Lok Roy + Koh Dong + Koh Phueng + Koh BULU + Koh Hin Ngam
  ฟรี Mask + Snoorkel + Fins + Life Jecket + Water + Fruit
 • 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
 • 12.00  eat lunch
 • 16.00 น. ถึงที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัทธยาสัย
 • 4:00 p.m., Arrive at the resort. Rest at your leisure.
 • 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น พกผ่อนตามอัทธยาสัย
 • 7:00 p.m., eat dinner. Rest at your leisure.

วันที่สี่ : Fourth Day

 • 07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 07.00-10.00 a.m. Eat breakfast.
 • 11.00 น. เช็คเอ้าท์
 • 11.00 a.m. Check out
 • เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
 • Have a safe trip home