>> เที่ยวหลีเป๊ะ แบบสะดวกสบาย <<

Travel To Lipe Comfortably

แพ็คเกจเที่ยวหลีเป๊ะ สามวันสองคืน จบครบในแพ็คเกจเดียว ราคาเริ่มต้น 3,990 บาท รวมห้องพัก อาหารเช้า อาหารเย็น ดำน้ำ เรือไปกลับ และรถรับส่งจากหาดใหญ่ คุ้มๆ ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก

Package to travel to Lipe, three days and two nights, complete in one package. Price starts at 3,990 baht including room, breakfast, dinner, snorkeling, round trip boat, and shuttle from Hat Yai. Great value, easy, no hassle.

>> Booking Conditions <<

 • Package รวมห้องพัก+รถรับส่งหาดใหญ่+เรือไปกลับปากบารา+ค่าทัวร์ดำน้ำตื้น+อาหารเช้า+อาหารเย็น
 • Package includes room + Hat Yai transfer + return boat to Pak Bara + snorkeling tour fee + breakfast + dinner
 • บริการรถตู้รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่/ที่พักในเมืองหาดใหญ่
 • Van service for pick-up and drop-off Hat Yai Airport/accommodation in Hat Yai city
 • สปีดโบ๊ทหรือไฮสปีดเฟอร์รี่ ไป-กลับ
 • Speedboat or high-speed ferry roundtrip
 • โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 2 ท่าน เป็นต้นไป
 • Promotion starts from 2 people onwards.
 • เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ลด 50% จากโปรโมชั่น
 • Children under 10 years receive 50% off promotion.
 • เด็กอายุ1-3 ปี ฟรี(รถ-เรือ ให้เด็กนั่งตัก,ไม่รวมอาหารหากต้องการกรุณาแจ้งล่วงหน้า ราคา300บาท/มื้อ
 • Children 1-3 years old free (car-boat, children will sit on your lap, food not included. If needed, please inform in advance. Price 300 baht / meal
 • ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆระหว่างเดินทาง
 • This price does not include various fees during travel.
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมไกด์ ถ้าตองการไกด์ส่วนตัว ชำระเพิ่ม 2,500 บาทสำหรับ 3 วัน 2 คืน และ3,500 บาท สำหรับ 4 วัน 3 คืน
 • This price does not include the guide. If you want a private guide, pay an additional 2,500 baht for 3 days 2 nights and 3,500 baht for 4 days 3 nights.>> โปรแกรม 2 วัน 1 คืน <<

Program 2 Days 1 Night

วันแรก : First Day

 • 08.30 น. รับท่านจากสนามบิน/สถานีรถไฟ/ตัวเมืองหาดใหญ่ ด้วยรถที่แสนสะดวกสบาย
 • 8:30 a.m. Pick up from the airport/train station/Hat Yai city. With a comfortable car.
 • 10:30 น. ถึงท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
 • 10.30 a.m. Arrive at Pak Bara Pier, Langu District, Satun Province
 • 12.00 น. ลงเรือสปีดโบ๊ทหรือเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
 • 12.00   board the speedboat or ferry. Travel to Koh Lipe
 • 13.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ เข้าสู่ที่พัก Kathaleebeachresort พักผ่อนตามอัธยาสัย
 • 1:30 p.m. arrive at Koh Lipe. Enter the accommodation Kathaleebeachresort Rest at your leisure.
 • 14:30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะต่างๆ ชมความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์
 • 2:30 p.m. Departure for the various islands. See the amazing beauty of nature
  ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะยาง - เกาะอาดัง
  Jabang River - Koh Hin Ngam - Koh Yang - Koh Adang
  ฟรี Mask + Snoorkel + Fins + Life Jecket + Water + Fruit
 • 18.30 น. กลับถึงที่พัก
 • 6:30 p.m. return to accommodation
 • 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาสัย (ชมวิถีชาวบ้าน ถนนคนเดิน)
 • 7:00 p.m., eat dinner. Rest at your leisure. (Watch the way of the villagers Walking street)

วันที่สอง : Second Day

 • 07.00 - 10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 7:00 a.m. - 10:00 a.m. eat breakfast
 • 11.00 น. เช็คเอ้าท์
 • 11.00 a.m. Check out
 • เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
 • Have a safe trip home>> โปรแกรม 3 วัน 2 คืน <<

Program 3 Days 2 Night

วันแรก : First Day

 • 08.30 น. รับท่านจากสนามบิน/สถานีรถไฟ/ตัวเมืองหาดใหญ่ ด้วยรถที่แสนสะดวกสบาย
 • 8:30 a.m. Pick up from the airport/train station/Hat Yai city. With a comfortable car.
 • 10.30 น. ถึงท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
 • 10.30 a.m. Arrive at Pak Bara Pier, Langu District, Satun Province
 • 12.00 น. ลงเรือสปีดโบ๊ทหรือเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
 • 12.00   board the speedboat or ferry. Travel to Koh Lipe
 • 13.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ เข้าสู่ที่พัก Kathaleebeachresort พักผ่อนตามอัธยาสัย
 • 1:30 p.m. arrive at Koh Lipe. Enter the accommodation Kathaleebeachresort Rest at your leisure.
 • 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาสัย (ชมวิถีชาวบ้าน ถนนคนเดิน)
 • 7:00 p.m., eat dinner. Rest at your leisure. (Watch the way of the villagers Walking street)

วันที่สอง : Second Day

 • 07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 7:00 a.m. - 10:00 a.m. eat breakfast
 • 09.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะต่างๆ ชมความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์
 • 9:30 a.m. Departure towards the various islands. See the amazing beauty of nature
  ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะราวี เกาะอาดัง เกาะยาง
  Jabang River Rong - Hin Ngam Island - Rawi Island - Adang Island - Yang Island
  ฟรี Mask + Snoorkel + Fins + Life Jecket + Water + Fruit
 • 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
 • 12.00 eat lunch
 • 16.00 น. ถึงที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัทธยาสัย
 • 16.00 Arrive at the resort. Rest at your leisure.
 • 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น พกผ่อนตามอัทธยาสัย
 • 7:00 p.m., eat dinner. Rest at your leisure.

วันที่สาม : Third Day

 • 07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 7:00 a.m. - 10:00 a.m. eat breakfast
 • 11.00 น. เช็คเอ้าท์
 • 11.00 a.m. Check out
 • เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
 • Have a safe trip home>> โปรแกรม 4 วัน 3 คืน <<

Program 4 Days 3 Night

วันแรก : First Day

 • 08.30 น. รับท่านจากสนามบิน/สถานีรถไฟ/ตัวเมืองหาดใหญ่ ด้วยรถที่แสนสะดวกสบาย
 • 8:30 a.m. Pick up from the airport/train station/Hat Yai city. With a comfortable car.
 • 10.30 น. ถึงท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
 • 10.30 a.m. Arrive at Pak Bara Pier, Langu District, Satun Province
 • 12.00 น. ลงเรือสปีดโบ๊ทหรือเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
 • 12.00    board the speedboat or ferry. Travel to Koh Lipe
 • 13.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ เข้าสู่ที่พัก Kathaleebeachresort พักผ่อนตามอัธยาสัย
 • 1:30 p.m. arrive at Koh Lipe. Enter the accommodation Kathaleebeachresort Rest at your leisure.
 • 19.00 น.รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาสัย (ชมวิถีชาวบ้าน ถนนคนเดิน)
 • 7:00 p.m., eat dinner. Rest at your leisure. (Watch the way of the villagers Walking street)

วันที่สอง : Second Day

 • 07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 7:00 a.m. - 10:00 a.m. eat breakfast
 • 09.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะต่างๆ ชมความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์
 • 9:30 a.m. Departure towards the various islands. See the amazing beauty of nature
  ร่องน้ำจาบัง + เกาะหินงาม + เกาะราวี + เกาะอาดัง + เกาะยาง + เกาะหินงาม
  Jabang River + Koh Hin Ngam + Koh Rawi + Koh Adang + Koh Yang + Koh Hin Ngam
  ฟรี Mask + Snoorkel + Fins + Life Jecket + Water + Fruit
 • 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
 • 12.00 eat lunch
 • 16.00 น. ถึงที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัทธยาสัย
 • 4:00 p.m., Arrive at the resort. Rest at your leisure.
 • 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น พกผ่อนตามอัทธยาสัย
 • 7:00 p.m., eat dinner. Rest at your leisure.

วันที่สาม : Third Day

 • 07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 7:00 a.m. - 10:00 a.m. eat breakfast
 • 09.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะต่างๆ ชมความงามของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์
 • 9:30 a.m. Departure towards the various islands. See the amazing beauty of nature
  เกาะลอกรอย + เกาะดง + เกาะผึ้ง + เกาะBULU + เกาะหินงาม
  Koh Lok Roy + Koh Dong + Koh Phueng + Koh BULU + Koh Hin Ngam
  ฟรี Mask + Snoorkel + Fins + Life Jecket + Water + Fruit
 • 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
 • 12.00 eat lunch
 • 16.00 น. ถึงที่รีสอร์ท พักผ่อนตามอัทธยาสัย
 • 4:00 p.m., Arrive at the resort. Rest at your leisure.
 • 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น พกผ่อนตามอัทธยาสัย
 • 7:00 p.m., eat dinner. Rest at your leisure.

วันที่สี่ : Fourth Day

 • 07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 07.00-10.00 a.m. Eat breakfast.
 • 11.00 น. เช็คเอ้าท์
 • 11.00 a.m. Check out
 • เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
 • Have a safe trip home